اهداف و رسالت ها

رسالت مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه کمک به مبادله اطلاعات و ارتقاء دانش اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و معرفی دانشگاه در سطوح بین المللی و دستیابی به جایگاه با ارزش علمی در جهان می باشد. در این راستا دفتر همکاریهای علمی بین المللی اهداف زیر را دنبال می کند:

  • ایجاد و برقراری روابط دو جانبه علمی ،تحقیقاتی و فنی بین دانشگاه و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج بر مبنای احترام متقابل، سیاستهای آموزشی وپژوهشی،امکانات،منابع و علایق فیمابین
  • تسهیل و افزایش سفرهای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در مجامع بین المللی و بازدید از موسسات علمی سراسر جهان
  • اعطای تسهیلات و فرصتهای مطالعاتی به اعضای هیات علمی جهت تکمیل مطالعات و تحقیقات مرتبط با رشته در کشورهای خارجی
  • فراهم نمودن شرایط مطلوب جهت بازدید مقامات علمی و پژوهشی داخل و خارج از ایران از دانشگاه شهید چمران به منظور تقویت همکاریهای دو جانبه
  • دعوت از متخصصان ایرانی مقیم خارج جهت برگزاری کارگاهها و دوره های مشترک
  • برگزاری کارگاههای آموزشی داخلی و بین المللی