دانشگاه های برون مرزی طرف تفاهم با دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه های برون مرزی طرف تفاهم با دانشگاه شهید چمران اهواز:

 

University Country
University of Nantes France
University of Picardie Jules Verne France
Picardie Jules Verne University France
Technical University of Denmark Denmark
Montan Universität Austria
Astrakhan State Technical University The Russian Federation
University of Oslo Norway
University of Opole Poland
Karkiv National University of Radio electronics Ukraine
Complutense University of Madrid Spain
University of Basilicata Italy
Trent University Canada
University of Basra Iraq
Al-Muthanna University Iraq
Istanbul Aydin University Turkey