مدیریت همکاری های بین الملل

مدیریت همکاری های بین الملل


مدیریت همکاری های بین الملل

مدیریت همکارهای علمی بین المللی دانشگاه در جهت مبادله اطلاعات آموزشی و پژوهشی وارتقاء سطح دانش اعضا هیات علمی دانشگاه در سطح بین المللی و ایجاد رابطه دو جانبه با موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور مبادرت به ایجاد بخشی به نام روابط بین الملل در روی سایت دانشگاه نموده است . این بخش که تقریبا از دو سال پیش راه اندازی شده شامل دو بخش فارسی و انگلیسی است که ضمن معرفی مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و اعضای آن رسالت و ماموریت و برنامه های حال و آینده این مدیریت نیز روی آن بیان شده است.